પ્રિય વિદ્યાર્થીમિત્રો,

બી.એસ.સી. સેમ.-૧ માં શ્રીમતી જી.બી.પવાયા એન્ડ શ્રીમતી પી.એસ. પવાયા સાયન્સ કોલેજ, પાલનપુરમાં પ્રવેશ માટે આપ સૌએ અરજી કરેલ છે. અહી પ્રસ્તુત યાદીમાં દ્વિતીય મેરીટમાં આવતાં વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. પ્રથમ મેરીટમાં આવનાર વિદ્યાર્થીઓએ તા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી 30/૦૬/૨૦૨૦ સુધીમાં ઓનલાઈન ફી ભરવાની રહેશે. વધુ માહિતી માટે ૭૫૬૭૬૧૬૮૪૩ પર સંપર્ક કરવો.

વિષયવાર મેરીટ યાદી
૧. બોટની
૨. કેમેસ્ટ્રી
3. માઈક્રોબાયોલોજી
૪. મેથેમેટીકસ
૫. ફીઝીકસ
૬. ઓનલાઈન ફી ભરવા બાબતની સૂચનાઓ

 
 MISSION:-

"Shree Banaskantha Anjana Patel Kelavani Mandal emphasizes the all round development to build up concrete and bright career of its students. Our mission is not only to provide educational aids, but also to treat every student as an individual to recognize their potential and to ensure that they receive the best preparation and training to meet their career ambitions and life goals."

ESTABLISHMENT:-

Banaskantha District is a Neighbor District of Kutch and it is also on the border of Pakistan. The population of the District mostly depends on agriculture and agriculture depends on the rain. The majority of the people in the district is of Anjana Patel, Thakor and Harijans etc. whose 33% of the population is of Anjana Patel. From the state time, the standard of education level was very low in district. Even after the independence education in the district is only (45%) Forty Five percentages.

The long sighted and the eminent Anjana Patel People of Banaskantha district wished to do something for good education. Today Anjana Patel Kelavani Mandal is the fruit of it they understood the importance of education fifty five year ago. For the good education of the children they established the Kelavani Mandal in 1955 as a Public Trust registered it in the government under the Bombay Public Trust Act 1950 with Registration No. E/48, Dated 05-09-1955

The eminent people of Anjana Patel moved from one village to another to get contribution from the people of their caste whatever amount the people gave they took it. Some people contributed a lion share and some contributed according to their economical conditions. This way they accumulated sixty thousand rupees for the main place of Banaskantha District Palanpur. They took 18 acres of land with some old building from his highness and started a secondary school and hostel with facility of lodging and boarding. Today the students of other community are also getting education there.

At present under this Anjana Patel Kelavani Mandal various educational institutions are working and they are doing their best.

 

Copyright © adarshvidhyasankul.org
Designed & Developed by : pCube Software Solution